Therapie

Kinderen

Stemproblemen:

Sommige kinderen hebben een hese, schorre stem en kunnen op het einde van de dag amper nog iets zeggen. Anderen hebben vaak keelpijn, vinden spreken vermoeiend en worden niet altijd goed verstaan door anderen.

Vaak leidt foutief stemgedrag tot letsels aan de stembanden. Zo komen stembandknobbels regelmatig voor bij kinderen. Na diagnose door de neus-, keel- en oorarts en na logopedisch onderzoek, gaan we samen met het kind en de ouders aan de slag. De bedoeling is om de ongunstige gedragsfactoren te veranderen in positieve gedragingen en met behulp van gerichte stemoefeningen een optimale en gezonde stem te bekomen.

Spraakproblemen:

Het verwerven van de verschillende spraakklanken kan soms moeilijk verlopen. Zo hebben sommige kinderen moeilijkheden met de motorische productie van één of meerdere spraakklanken (fonetisch probleem).
Bij andere kinderen is het correct gebruik van de verschillende klanken om een woord te vormen verstoord (fonologisch probleem).
Beide problemen worden op een verschillende wijze door de logopedist behandeld. In samenwerking met de ouders en het kind gaan we aan de slag om zo snel mogelijk tot een goede verstaanbaarheid te komen.

Leerstoornissen, leerproblemen:

De ontwikkeling van het lezen, het schrijven en rekenen verloopt niet bij elk kind even vlot. Sommige kinderen ondervinden moeilijkheden bij het leren lezen, schrijven en / of rekenen. Na overleg met de ouders en de school wordt een behandelplan opgesteld om het kind maximaal te ondersteunen met zijn moeilijkheden en de achterstand ten opzichte van zijn leeftijdsgenootjes in te halen of te beperken.

Taalstoornissen / taalachterstand:

Als de taalontwikkeling vertraagd op gang komt, of wanneer er een achterstand is als gevolg van meertaligheid, kunnen de ouders en het kind samen bij de logopedist terecht. We begeleiden uw kind op verschillende taaldomeinen zoals woordenschat, morfologie, zinsbouw en algemene communicatievaardigheden tijdens het spreken met anderen.

Orthodontie en afwijkende mondgewoontes:

Afwijkende mondgewoontes en een foutief slikpatroon kunnen leiden tot  een slappe articulatie en foutieve gebitsstanden. Door middel van logopedische therapie worden de tong-, kaak- en lipspieren verstevigd zodat een correct articulatie- en stikpatroon verkregen worden.
Indien optimalisatie van het spraak- en stikpatroon noodzakelijk is voor de orthodontische behandeling, kan u hiervoor steeds bij de logopedist terecht.  Hierdoor krijgt u de beste orthodontische resultaten.

Volwassenen 

Stemproblemen:

Stemproblemen kunnen veroorzaakt worden door foutief stemgebruik of door de aanwezigheid van een organisch letsel (stembandknobbels, cystes, stembandverlammingen, etc.). Meestal wordt het stemprobleem echter veroorzaakt door een combinatie van beide. Een stemprobleem kan gekenmerkt worden door heesheid, schorre stemgeving, keelpijn of het gevoel van een krop in de keel. Tijdens de stemtherapie gaan we samen aan het werk om met gerichte stemoefeningen en het wijzigen van gedragspatronen de meest optimale stemkwaliteit te bekomen.

Uitspraak:

Ook als uw beroep of de studie die u volgt een correcte Nederlandse uitspraak  vereisen kan u bij de logopedist terecht. Samen werken we stap voor stap aan de juiste productie van de spraakklanken zodat de regionale invloeden worden weggewerkt.

Verworven spraak- en taalstoornissen:

Als gevolg van een CVA, trauma, ontsteking of tumor van het hoofd-halsgebied kan een spraak- (dysartrie, spraakapraxie) en/of een taalstoornis (afasie) op latere leeftijd optreden. Afasie is een verworven taalstoornis die zowel de gesproken taal (taalbegrip en taalproductie) als geschreven taal (lezen en schrijven) kan beïnvloeden. Als er sprake is van dysartrie, werken de spieren die instaan voor de ademhaling, stemgeving en uitspraak onvoldoende waardoor de verstaanbaarheid sterk vermindert. Spraakapraxie is een stoornis in het plannen van de handelingen. De bewegingen van de mond, de tong en het aangezicht kunnen dan meestal niet meer op commando uitgevoerd worden.